top of page

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 22 elementy dla „”

 • Projects1

  Projects Desert Wildlife Conservation This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Read More Rainforest Action Initiative This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Read More Renewable Energy Program This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Read More Zero Carbon World This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Read More

 • Desert Wildlife Conservation

  < Back Desert Wildlife Conservation This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. You can create as many collections as you need. Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields. Power in Numbers 30 Programs 50 Locations 200 Volunteers Project Gallery Previous Next

 • Rainforest Action Initiative

  < Back Rainforest Action Initiative This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. You can create as many collections as you need. Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields. Power in Numbers 30 Programs 50 Locations 200 Volunteers Project Gallery Previous Next

 • Zero Carbon World

  < Back Zero Carbon World This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. You can create as many collections as you need. Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields. Power in Numbers 30 Programs 50 Locations 200 Volunteers Project Gallery Previous Next

 • Renewable Energy Program

  < Back Renewable Energy Program This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. You can create as many collections as you need. Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields. Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields. Power in Numbers 30 Programs 50 Locations 200 Volunteers Project Gallery Previous Next

 • Karta pobytu Warszawa Legalizacja pobytu i pracy Law Office Hanna Malanchyn usługi/ doradztwo prawnePrawo

  Law Office Hanna Malanchyn W ramach obsługi prawnej zapewniamy pełen zakres doradztwa prawnego związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i również, osobom fizycznym obywatelom Polski, i cudzoziemcom w języku: -polskim - ukraińskim -rosyjskim "Aequitas sequitur legem" – sprawiedliwość postępuje za prawem. Masz dylemat związany z Prawem. Nie bój się bronić swoich praw!! Bo to od ciebie zależy, jak potoczy się twoja sprawa. Masz dosyć analizowania i szukania samemu aktualnych przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy, jak i innych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie umiesz lub nie lubisz wypełnić wniosków kompletować dokumentów, stania w kolejce w urzędach. A do tego wszystkiego masz dużo obowiązków i stresów związanych z codziennym życiem, nienawidzisz marnować czasu, stojąc w kolejkach, aby donieść jakiś brakujący dokument w sprawie. To ta oferta jest dla Ciebie, gdyż zajmuje się zawodowo trudnymi sprawami urzędowymi, na każdym etapie sprawy. Prawnik imigracyjny. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP . Karta pobytu -Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy -bez przywiązania do pracodawcy i inne prawne podstawy składania wniosku na czasowy pobyt. Karta rezydenta długoterminowego UE. Karat stałego pobytu. Obywatelstwo RP. Zgoda na nabywanie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców. Zawarcie związku małżeńskiego na terytorium Polski z Cudzoziemcem. Otwieranie działalności gospodarczej, spółki z o.o. lub innej prawnej formy spółki prawa handlowego dla cudzoziemców. Tradycja doskonałości świadczonych usług prawnych oraz doradztwa prawnego . Prawnik nie jest do tego, aby klienta osadzać, lecz naszym zadaniem jest analizy stanu faktycznego i mu pomóc. Prawo dla obywateli i cudzoziemców w potocznym języku. skontaktuj się Nasze usługi i specjalizacje w zakresie doradztwa prawnego oraz świadczonych usług prawnych Gwarancja jakości i profesjonalizmu, na każdym etapie świadczonych usług przez Law Office, gdyż świadczone usługi Klientom są przez wykwalifikowanego prawnika, a nie pracownika po szkoleniu jednodniowym z legalizacji pobytu i pracy w Polsce. KARTA POBYTU WARSZAWA, PRAWO IMIGRACYJNE I CUDZOZIEMCÓW ORAZ PRAWO UCHODŹCZE, NABYCIE OBYWATELSTWA RP, PRAWNIK DO SPRAW IMIGRACYJNYCH WIĘCEJ Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Udzielamy wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców prawa emigracyjnego poprzez legalizację pobytu na terytorium RP oraz pomagam w procedurze legalnego zatrudnienie podmiotom gospodarczym cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. czasowy pobyt ze względu na pracę / Karta pobytu oraz inne podstawy prawne pobytu czasowego tj. studia, połączenie z rodziną, prowadzenie działalności gospodarczej, pobyt rezydenta długoterminowego UE/ Karta rezydenta długoterminowego, stały pobyt-Karta stałego pobytu, Karta Polaka w Polsce, nabycie obywatelstwa polskiego, transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego, zezwolenie na pracę typ A B C D, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, informację od starosty. Zawarcie małżeństwa na terytorium Polski z cudzoziemcem. Zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemca w Polsce. Pomóc prawna na wszystkich etapach zatrudnienia oraz legalizacji pobytu, jak i również, zamieszkania na terytorium RP, uzyskania zezwoleń lub zgód od właściwego organu. PRAWO PRACY DLA FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW, LEGALIZACJA PRACY I POBYTU CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W POLSCE i DELEGACJI NA TERYTORIUM UE WIĘCEJ Prawo pracy dla firm i cudzoziemców zatrudnionych na terytorium RP. Zapewniamy pomoc prawna dla pracodawcy w postaci konsultacji oraz wyrobieniu dokumentów, na każdym etapie postępowania: -zezwolenie na pracę A,B,C,D,E; -oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: -informacja starosty -zaświadczenie A 1. Dla pracownika analiza prawna zawarcia umowy o pracę pomoc prawna w roszczeniu przeciw pracodawcy o zaległe wynagrodzenie. E-PORADA PRAWNA, SZYBKIE WEB KONSULTACJE, DORADZTWO PRAWNE, KONSULTACJĘ TELEFONICZNE WIĘCEJ Polegają na świadczeniu usług zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji np. telefonu przez wykwalifikowanego prawnika. Kancelaria nasza zapewnia pełne doradztwo prawne w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19, oferujemy możliwość skorzystanie z porad prawnych online, e-porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu. To jedna z naszych najpopularniejszych usług. Uprzednio przed kontaktem należy wypełnić formularz kontaktowy lub przesłać na e-maila opis stanu faktycznego sprawy i skan dokumentów posiadanych w sprawie. E-porady są płatne z góry. Po uiszczeniu opłaty na wskazane konto bankowe. Ustalana jest godzina i dzień e-porady dogodny dla obu stron. W razie konieczności, możliwe jest kontakt telefoniczny lub przez wcześniej uzgodnioną aplikacje Viber/ Whatsapp/ Telegram. PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH. Zakładanie działalności gospodarczej i spółek z o.o. dla cudzoziemców. WIĘCEJ Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm – spółek prawa handlowego. Zakładanie dzielności gospodarczych dla cudzoziemców na terytorium RP i spółek z o.o. oraz inne formy prane spółek. PRAWO KARNE, PRAWO KARNE GOSPODRCZE, PRAWO WYKROCZEŃ, PRAWO KARNO-SKARBOWE, PRAWO KARNE WYKONAWCZE WIĘCEJ Kancelaria udziela wszechstronnych konsultacji prawnych dotyczącej obrony w postępowaniach karnych, jak i karnych gospodarczych. Zapewniamy pomóc na każdym etapie postępowania karnego, już od momentu zatrzymania, przez etap postępowania przygotowawczego i następnie we wszystkich instancjach postępowania jurysdykcyjnego przed sądem, jak i również, na etapie postępowania wykonawczego. ZLEĆ SPORZĄDZENIE PISMA W SPRAWIE LUB PISMA PROCESOWEGO, UMOWY LUB OPINII WIĘCEJ Kompleksowa analiza sporządzana w oparciu o przedstawiony stan faktyczny sprawy lub fotokopii akt, wypełnianie wniosków oraz kompletowanie niezbędnych dokumentów w sprawie, sporządzanie pism w sprawie, oraz opinii prawnych. Kancelaria prawna świadczy usługi w postaci wypełniania wniosków i kompletowanie niezbędnych kompletów dokumentów, sporządzania pism procesowych oraz środków zaskarżenia, np. odwołanie lub apelacja, zażalenie w zależności od potrzeby i etapu postępowania, przedsądowego lub sądowego. PRAWO RODZINNE WIĘCEJ Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa rodzinnego począwszy od spraw: -zgody na zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca -rozwodu, separacji; -opieki, kontakty, władza rodzicielska, pozbawienie lub ustalenie praw rodzicielskich; -alimentów na małoletniego, jak i również partnerkę/partnera art.60 KRiO; -pozbawienie praw -ustalenia ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa kuratela oraz ubezwłasnowolnienie lub ograniczenie praw; podział majątku wspólnego: przysposobienie. PRAWO ADMINISTRACYJNE WIĘCEJ Kancelaria nasza zapewnia pełne doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych w zakresie prawa administracyjnego. Przez lata nasz zespół zyskał doświadczenie i wiedzę, dzięki którym cały proces będzie możliwie bezproblemowy. Ustalimy cele i określimy oczekiwania. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu. OBSŁUGA PRAWNA FIRM WIĘCEJ Doradztwo prawne i obsługa prawna jest również świadczona przez nasza kancelarie podmiotom gospodarczym oraz spółkom prawa handlowego, jak i również, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w pełnym wymiarze. PRAWO PROCESOWE KPK,KPC,KPA,PPSA WIĘCEJ Doradztwo prawne i obsługa prawna jest również świadczona na etapie procedur: KPA kodeks postępowania administracyjnego; PPSA Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi; KPC kodeks postępowania cywilnego; KPK kodek postępowania karnego przez nasza kancelarie podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym w potocznym języku PL/UKR/RU. Zapewniamy sporządzenie wszelkich pism procesowych na każdym etapie postępowania wyżej wskazanych procedur. PRAWO CYWILNE, WINDYKACJA ZOBOWIĄZAŃ, PRAWO SPADKOWE, NIERUCHOMOŚCI, I INNE WIĘCEJ Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa cywilnego i spadkowego począwszy od spraw: -o zapłatę; -dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień -przegotowanie opinii prawnych -stwierdzenie nabycia spadku -dział spadku -przyjęcie i odrzucenie spadku prawo nieruchomości: -zasiedzenie -rozgraniczenie Do zakresu naszych usług należy w szczególności: tworzenie dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i sytuacji klientów. PRAWO MEDYCZNE I ODSZKODOWAWCZE WIECEJ Doradztwo prawne w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa medycznego -"zbioru norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego , administracyjnego , karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów , lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych , jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych",1 jak i również, prawo do odszkodowania za błąd medyczny. Postępowania przed izbą lekarska, postępowanie karne i postępowanie cywilne. 1(https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_medyczne Meniu Godziny pracy ​ LAW OFFICE Hanna Malanchyn pon.–pt. 8:00–19:00 Nagłych sytuacjach proszę kontaktować się za pomocą widomość SMS/whatsapp/Viber @kartapobytu_legalizacja.law Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza, telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania, gdyż ze względu na obowiązki i potrzebę stawiennictwa osobistego w urzędach, nie są świadczone w siedzibie firmy. W celu uzgodnienia dogodnej lokalizacji miejsca spotkania w Centrum Warszawy lub okolicy, jak i również, w siedzibie firmy. Viber/Whatsapp/Telegram +48 500-475-515 office@lawyer-hannamalanchyn.pl law office@lawyer-hannamalanchyn.pl Imię Adres E-mail Telefon Dziedzina prawa Czego dotyczy sprawa? Przedstaw krótko i zwięzłe stan faktyczny? Termin wykonania usługi Czy posiadasz pełnomocnika lub obrońcę? Zostaw nam wiadomość Zostaw nam wiadomość Wyślij Dziękujemy za przesłanie!

 • PRAWO ADMINISTRACYJNE | Law OfficePrawo

  Prawo administracyjne to gałęź, z którą mamy styczność codziennie Kancelaria prawna służy pomocą prawną zarówno przedsiębiorcom jaki i osobom fizycznym. Oferujemy profesjonalne doradztwo, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność naszych prawników. Prawo administracyjne to obszar, w którym specjalizujemy się od wielu lat. Możemy pochwalić się wieloma wygranymi sprawami. kontakt świadczymy usługi z zakresu prawa administracyjnego tj.: zapewniamy pełne doradztwo prawne oraz usługi prawne, na każdym etapie sprawy z zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności: postępowania w sprawie uzyskania decyzji administracyjnej (w tym: wypełnianie wniosków formularzy, kompletowanie wymaganych dokumentów w procedurze, sporządzanie odwołania od decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych środków służących do wzruszenia wydanych decyzji), pozwolenia, zezwolenia, koncesje (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i prawa budowlanego, ustawy o cudzoziemcach, prawach aktu stanu cywilnego oraz inne), zastępstwo prawne w toku całego postępowania, przed organami administracji publicznej i samorządowej, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, przygotowanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i sporządzanie skarg kasacyjnych ,zastępstwo prawne w postępowaniu wywołanym ich wniesieniem, reprezentacja strony przed tym organem, sporządzanie wniosków z uwzględnieniem wymogów formalnych stawianych przez prawo, użytkowanie wieczyste – przekształcenie. postępowania administracyjne w sprawach dotyczących oraz inne. warunków zabudowy, pozwoleń na budowę/legalizacji samowoli budowlanej, przygotowywania inwestycji budowlanych i z zakresu ochrony środowiska, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, rent planistycznych i opłat za użytkowanie wieczyste, o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym, zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania, inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim, drogowych, liniowych, zakresie budowy nośników reklamowych, w zakresie budowy wież telefonii komórkowej, zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne.

 • PRAWO MEDYCZNE i ODSZKODOWAWCZE | Law OfficePrawo

  Prawo Medyczne i Prawo Odszkodowawcze odpowiedzialność odszkodowawcza Doradztwo prawne w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa medycznego -"zbioru norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego , administracyjnego , karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów , lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych , jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych w zakresie opieki zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych",1 jak i również, prawo do odszkodowania za błąd medyczny. Postępowania przed izbą lekarska, postępowanie karne i postępowanie cywilne. 1( https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_medyczne Skontaktuj się z nami Obsługa Prawna Firm Kodeks Spółek Handlowych: Service P Je Text Body

 • O KANCELARI| usługi prawne| doradztwo prwne| sporzadzanie pism procesowych | Law OfficePrawo

  O kancelarii Doświadczony prawnik Kancelaria Law Office Hanna Malanchyn od 2018 roku świadczy usługi prawne w miejscowości Warszawa, gdzie znana jest ze swojej skuteczności. Jesteśmy konsekwentni, cierpliwi i profesjonalni. Klientów traktujemy priorytetowo, towarzysząc im na każdym etapie współpracy. Kancelaria Law Office Hanna Malanchyn zrobi wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania. Nasza kancelaria to nowoczesna firma przygotowana na wyzwania zamieniającego się świata — czekamy na Państwa telefon. Profesjonalizm to jest to co możemy ci zaoferować, w zamian za twoje zaufanie "Ignorantia iuris nocet"-nieznajomość prawa szkodzi Podejście indywidualne do każdego klienta Świadczymy kompleksową obsługę prawną, podmiotom gospodarczym, jak i również, osobom fizycznym. Na każdym etapie sprawy zapewniamy bezpośredni kontakt z klientem telefoniczny Viber/Whatsapp/Telegram lub mailowy z podjętych czynności przez prawnika i stanie sprawy, mając na uwadze przede wszystkim dobro Klienta. Obsługa prawna dla obywateli Polski i cudzoziemców nakierowana jest na unikanie zbędnych kosztów postępowania oraz dążenie do sprawnego i efektywnego rozwiązania powstałego problemu prawnego w jak najszybszym czasie. Doradztwo prawne i usługi prawne świadczymy w trzech językach: - język Polski, -język Ukraiński -języku Rosyjskim Osoby komunikujące się w ww. językach mogą uzyskać usługę bez bariery językowej umożliwiające przekaz informacji w sprawie jaśniejszy i przyjemniejszy, co w znaczny sposób może przyspieszyć załatwienie sprawy. Kancelaria prawna Law Office Hanny Malanchun Kancelaria prawna Law Office Hanna Malanchun świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Wiedza, doświadczenie, profesjonalizm prawników w kancelarii świadczą obsługę prawną w zakresie wielu dziedzin prawa; Prawo Cywilne, Spadkowe, Nieruchomości Prawo Administracyjne Prawo Rodzinne Prawo Karne, Karno-skarbowe, wykroczeń, prawo karno-wykonawcze. Prawo gospodarcze i umowy Obsługa prawna firm Prawo imigracyjne, cudzoziemców Poszukiwania Archiwalne Prawo medyczne inne Więcej Co nas odróżnia od innych wiedza, profesjonalizm, doświadczenie, konsekwencja -działamy zawsze z najwyższą starannością i w zgodzie z zasadami etyki adwokackiej, dzięki naszej wiedzy możesz liczyć na pełne fachowe wsparcie prawnicze, ciągle się szkolimy i podnosimy swoje kwalifikacje, jesteśmy na bieżąco z przepisami prawa. indywidualne podejście, cierpliwość, priorytetowo- zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, aby spełnić oczekiwania, towarzyszymy na każdym etapie współpracy. rzetelność -nasza praca wymaga rzetelności i skrupulatności to wszystko znajdziesz u nas szybkość i skuteczność, terminowość--niezwłocznie podejmujemy wszelkie możliwe działania w zleconym przez Klienta zakresie i informujemy na bieżąco o stanie sprawy, zawsze wywiązujemy się w terminie z powierzonych zadań. bezpieczeństwo-działamy tylko z litera prawa, przestrzegamy RODO Law Office Hanna Malanchy dane firmy Hanna Malanchyn Siedziba ul. chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa NIP 1132708251 Dane do płatności: 40 2490 0005 0000 4530 4073 6161 Alior Bank Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania, gdyż usługi nie są świadczone w siedzibie firmy, ze względu na wykonywane czynności w urzędach. W celu uzgodnienie dogodnej lokalizacji miejsca spotkania Centrum Warszawy lub okolicy, jak i również, siedzibie firmy. Telefon +48 500-475-515 Viber/Whatsapp/Telegram office@lawyer-hannamalanchyn.pl

 • PRAWO IMIGRACYJNE I CUDZOZIEMCÓW | Legaliazacja pobytu pracy | Karta Pobytu | Law OfficePrawo

  Prawo imigrantów i cudzoziemców, uchodźcze. Udzielam wszelkiej pomocy prawnej dotyczące legalizacji cudzoziemców oraz legalnego zatrudnienia na terytorium Polski. Zakładanie spółek z.o.o. i inne. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP i delegacja pracowników terytorium UE Udzielamy wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców prawa emigracyjnego poprzez legalizację pobytu na terytorium RP oraz pomagam w procedurze legalnego zatrudnienie podmiotom gospodarczym i tymczasowym agencjom pracy cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz w zakresie delegacji pracowników na terytorium UE, tj. czasowy pobyt ze względu na pracę oraz inne, pobyt rezydenta długoterminowego UE, stały pobyt, zezwolenie na pracę typ A,B,C,D,E, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, informację od starosty. Pomóc prawna na wszystkich etapach zatrudnienia oraz legalizacji pobytu, oraz prawo uchodźcze. Oferujemy doradztwo prawne oraz nadzorowanie spraw w języku: -polskim, -rosyjskim -ukraińskim. Świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich wniosków/formularzy urzędowych i pism procesowych oraz opinii prawnych, przez reprezentację w postępowaniach administracyjnych na każdym etapie sprawy, jak i również instancji odwoławczej, postępowaniach przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Skontaktuj się z nami Prawnik imigracyjny do spraw cudzoziemców w Polsce. Prawo imigracyjne i cudzoziemców: Service Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Reprezentacja przed Urzędami Wojewódzkimi, oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz przedłużeń zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu pracy, informacji starosty, delegacja cudzoziemców terytorium UE (Zaświadczenie A1). Kancelaria pomoże Państwu w sprawach związanych z prawem imigracyjnym i nabyciem obywatelstwa polskiego, uzyskaniem karty pobytu oraz potwierdzeniem posiadania obywatelstwa. Reprezentacja cudzoziemców przed Urzędami Wojewódzkimi w zakresie uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy (kart pobytu). Bieżące doradztwo oraz szczegółowa analiza sytuacji przyszłych pracowników. Dopełnianie obowiązków informacyjnych wymaganych przez wyżej wymienione urzędy. Nasze usługi: udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cudzoziemców oraz legalnego zatrudniania cudzoziemców; przedstawiamy rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy; przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i składamy je w odpowiednich urzędach (oprócz tych, które musi podpisać pracodawca lub wydać księgowa); reprezentujemy klienta w postępowaniach administracyjnych przed Urzędami; informujemy o aktualnym stanie sprawy oraz o czynnościach dokonanych przez prawnika. oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw: Zezwolenia na pobyt czasowy Praca i pobyt - jeśli chcesz mieszkać i pracować w Polsce Niebieska Karta - jeśli chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Praca sezonowa - jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chcesz przedłużyć swój legalny pobyt Praca pracownika oddelegowanego - jeśli jesteś pracownikiem delegowanym na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego i uzyskał on wcześniej dla Ciebie zezwolenie na pracę lub jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę Działalność gospodarcza - jeśli chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą, np. jesteś członkiem zarządu i posiadasz akcje lub udziały spółki Pobyt z rodziną - jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce lub jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny; Pobyt członka rodziny obywatela RP - jeśli jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski. Studia i absolwenci - jeśli chcesz w Polsce przebywać i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy Badacze i naukowcy - jeśli jesteś naukowcem prowadzącym badania w jednostce naukowej na terytorium RP lub po ich zakończeniu poszukujesz pracy Stażyści i wolontariat - jeśli celem twojego pobytu jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub uczestnictwo w wolontariacie europejskim Inne okoliczności - kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce (np. jako duchowny, aby kontynuować edukację, zezwolenia na pobyt krótkoterminowy) Mobilność ICT - procedury przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności krótko- i długoterminowej dotyczą cudzoziemców, których celem jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej. oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw: Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt Zezwolenie na pobyt stały - jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw w zakresie uzyskania obywatelstwa Polskiego: Nabycie obywatelstwa polskiego: Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP – dla osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie. Uznanie za obywatela polskiego – dla osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie i spełniają warunki wymienione w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały. Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - dla osób, które chcą potwierdzić posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego. Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – dla osób, które posiadają obywatelstwo polskie i chcą się go zrzec. Uznanie za repatrianta – dla osób, które spełniają warunki określone w art. 16 ustawy o repatriacji. oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw: Prowadzimy sprawy związane z legalizacją pobytu, rezydenturą długoterminowego UE, obywatelstwem Polskiego Sporządzamy wnioski do zezwoleń i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu przed Wojewódzkim Urzędem Mazowieckim Wydziałem Spraw Cudzoziemców, w sprawach związanych z legalizacją pobytu, uzyskaniem: zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz w sprawach pobytu rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej, a także wnioski o uzyskanie obywatelstwa polskiego, spraw związanych z uzyskaniem statusu uchodźcy i azylu. ​ pomagamy pracodawcom, którzy zatrudniają cudzoziemców: Świadczymy pomoc prawną na rzecz pracodawców zatrudniających cudzoziemców w zakresie pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców A, B, C, D, E, oświadczeń o powiedzeniu wykonywania pracy obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii, legalizacji pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej. ​ ​Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. O zezwolenie na pracę typu A lub B dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca, który chce go zatrudnić. Dla kogo jest zezwolenie typu A Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. Dla kogo jest zezwolenie typu B Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który: pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców; pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji; prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy. Zezwolenie na pracę typu C Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski do swojego oddziału, zakładu lub podmiotu powiązanego na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu C. Zezwolenie na pracę typu D Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski, do firmy, dla której realizujesz usługę? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu D. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku. Zezwolenie na pracę typu E Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski do pracy w innej firmie, na dłużej niż 30 dni w ciągu 6 kolejnych miesięcy? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu E. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona. Dotyczy prac innych niż sezonowe. Warunkami wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej są: wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. reprezentujemy przed organami i sądami Reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, wydziałem do spraw cudzoziemców, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski. Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz skargi na decyzje administracyjne do sądów. Udzielamy porad prawnych oraz pomagamy w sporządzaniu pism, nadzorujemy także postępowania z innych dziedzin prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz rodzinnego, jak również z dziedziny prawa medycznego, gdzie stroną postępowania jest (wnioskodawca, uczestnik, powodową, pozwaną, uczestnikiem postępowania, podejrzanym, oskarżonym lub poszkodowanym). pozostałe usługi dla cudzoziemców obsługujemy sprawy związane z pochodzeniem polskim, pomagamy uzyskać zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemców, współpracujemy z tłumaczem przysięgłym, jeżeli występuje taka potrzeba, udzielamy porad odnośnie do przepisów polskiego prawa imigracyjnego, świadczymy usługi administracji i załatwiania wszelkich formalności, związanych z mieszkaniem, pomagamy w sprawach związanych z polskim pochodzeniem, w tym w poszukiwaniu w archiwach dokumentacji niezbędnej dla wykazania polskiego pochodzenia, udzielamy pomocy prawnej w procedurze rejestracji spółek i firmy na terenie Polski, konstruowaniu umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych z udziałem podmiotów zagranicznych, zajmujemy się nostryfikacją dyplomów szkół średnich, szkół wyższych, pomagamy w dokonaniu wpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych zagranicą w polskich księgach, Sporządzamy odwołania od zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (deportacji) i innych państw obszaru Schengen, sporządzamy wnioski o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w wykazie cudzoziemców Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, pozwolenie o zawarcie ślubu, reprezentujemy interesy cudzoziemców przez urzędami, organami administracji, jak i również sądach powszechnych i wojewódzkim sądzie administracyjnym. sporządzamy wnioski o rozłożenie kary grzywny na raty itp. kontakt Ważne linki Województwo mazowieckie: https://inpol.mazowieckie.pl/login https://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/rezerwacje/pol/login https://kontaktwsc.mazowieckie.pl/ Strona Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Spraw Cudzoziemców ul Marszałkowska 3/5 https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wydzial-spraw-cudzoziemcow Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33/ul. Koszykowa 16 https://www.gov.pl/web/udsc https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/procedury/zezwolenie-na-pobyt-czasowy

bottom of page