top of page

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 elementów dla „”

 • KONTAKT | Law OfficePrawo

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ​Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informuję iż: I. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hanna Malanchyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Law Office Hanna Malanchyn, ul. Chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa, NIP: 1132708251, REGON: 380983488, adres e-mail: office@lawyer-hannamalanchyn.pl II. Kontakt z Administratorem. Możliwe formy kontaktu z Administratorem to: 1) kontakt telefoniczny: +48 730775773 2) kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: office@lawyer-hannamalanchyn.pl 3) kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie KONTAKT 4) kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych: – imię/ imiona i nazwisko, – oznaczenie firmy; – adres e-mail, – numer telefonu, – adres do korespondencji, – dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami prawnymi, – dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (np. strony przeciwnej, sądu, komornika i innych). IV. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania. 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.) w celu: a. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, b. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, c. wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. V. Odbiorcy danych osobowych. 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: – podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową; – podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych; – sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym; – podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. -Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania. VII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa: a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO; b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO; c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO; d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO; e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO; f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza, telefonicznie lub za pośrednictwem e- maila Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania, gdyż usługi ze względu na ogłoszenie epidemii Covid-19, nie są świadczone w siedzibie firmy do odwołania. W celu uzgodnienia dogodnej lokalizacji miejsca spotkania w Centrum Warszawy lub okolicy. Viber/Whatsapp/Telegram +48 500-475-515 Law Office Hanna Malanchyn ul. chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa lawoffice@lawyer-hannamalanchyn.pl office@lawyer-hannamalanchyn.pl +48 500 475 515 Alior Bank rachunek nr:40249000050000453040736161 Imię i Nazwisko E-mail Telefon Adres Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Law Office HANNA MALANCHYN w celu udzielenia mi pomocy prawnej¹ z którymi zapoznałem/am się w rubryce umieszczonej poniżej formularza kontaktowego? TAK Informację otrzymałam/otrzymałem* ¹ NIE Informację nie otrzymałam/nie otrzymałem* ¹ W czym możemy ci pomóc? Z jakiej dziedziny prawa dotyczy sprawa? Opisz krótko i zwięzłe stan faktyczny sprawy? Czego dotyczy sprawa? Jeśli posiadasz dokumenty w sprawie prześlij skan lub foto na maila:office@lawyer-hannamalanchyn.pl lub WhatsApp. Kiedy została odebrana korespondencja z urzędu lub sądu? Kiedy była ostatnia rozprawa/posiedzenie w sprawie? Jaki termin od kiedy biegnie? Wyślij Dziękujemy za przesłanie! Kontakt: Kontakt 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych jest firma Law Office Hanna Malanchyn prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2 lok 31 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 113-270-82-51 oraz REGON 380983488. 2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu przekazania informacji handlowej będącej przedmiotem zapytania. Podanie danych jest dobrowolne. 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 3 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: office@lawyer-hannamalanchyn.pl Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Law Office HANNA MALANCHYN w celu udzielenia mi pomocy prawnej¹Informację otrzymałam/otrzymałem* ¹jest obligatoryjnym podpunktem zawierające oświadczenie o zapoznaniu się z ww. informacją w formularzu kontaktowym, oraz przy formularzu dotyczącym wyceny usługi prawnej.

 • PRAWO CYWILNE, SPADKOWE, NIERUCHOMOŚCI | Law OfficePrawo

  Prawo Cywilne i Spadkowe, Nieruchomości Specjalistyczne doradztwo Doradztwo w szeroko rozumianych sprawach z zakresu prawa cywilnego i spadkowego począwszy od spraw: -o zapłatę; -dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień -przegotowanie opinii prawnych -stwierdzenie nabycia spadku -dział spadku -przyjęcie i odrzucenie spadku prawo nieruchomości : -zasiedzenie -rozgraniczenie Do zakresu naszych usług należy w szczególności: tworzenie dostosowanych do indywidualnych oczekiwań i sytuacji klientów. kontakt Świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich pism procesowych tj. pozew, odpowiedź na pozew, wnioski dowodowe, apelacja. Podtytuł To Podtytuł To

 • PRAWO ADMINISTRACYJNE | Law OfficePrawo

  Prawo administracyjne to gałęź, z którą mamy styczność codziennie Kancelaria prawna służy pomocą prawną zarówno przedsiębiorcom jaki i osobom fizycznym. Oferujemy profesjonalne doradztwo, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność naszych prawników. Prawo administracyjne to obszar, w którym specjalizujemy się od wielu lat. Możemy pochwalić się wieloma wygranymi sprawami. kontakt świadczymy usługi z zakresu prawa administracyjnego tj.: zapewniamy pełne doradztwo prawne oraz usługi prawne, na każdym etapie sprawy z zakresie prawa administracyjnego, a w szczególności: postępowania w sprawie uzyskania decyzji administracyjnej (w tym: wypełnianie wniosków formularzy, kompletowanie wymaganych dokumentów w procedurze, sporządzanie odwołania od decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych środków służących do wzruszenia wydanych decyzji), pozwolenia, zezwolenia, koncesje (ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i prawa budowlanego, ustawy o cudzoziemcach, prawach aktu stanu cywilnego oraz inne), zastępstwo prawne w toku całego postępowania, przed organami administracji publicznej i samorządowej, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, przygotowanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i sporządzanie skarg kasacyjnych ,zastępstwo prawne w postępowaniu wywołanym ich wniesieniem, reprezentacja strony przed tym organem, sporządzanie wniosków z uwzględnieniem wymogów formalnych stawianych przez prawo, użytkowanie wieczyste – przekształcenie. postępowania administracyjne w sprawach dotyczących oraz inne. warunków zabudowy, pozwoleń na budowę/legalizacji samowoli budowlanej, przygotowywania inwestycji budowlanych i z zakresu ochrony środowiska, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, rent planistycznych i opłat za użytkowanie wieczyste, o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami oraz postępowaniem egzekucyjnym, zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania, inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim, drogowych, liniowych, zakresie budowy nośników reklamowych, w zakresie budowy wież telefonii komórkowej, zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji, wstrzymania czynności egzekucyjnych, zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne.

 • PRAWO KARNE, PR. WYKROCZEŃ I INNE | Law OfficePrawo

  Prawo karne, prawo wykroczeń, pr. karno-skarbowe, pr. karno-wykonawcze Sprawiedliwe rozstrzygnięcie, jak najwygodniejsze dla klienta zapewniamy pomóc na każdy etapie postępowania karnego, już od momentu zatrzymania, przez etap postępowania przygotowawczego i następnie postępowania przed sądem, aż po postępowanie wykonawcze. kontakt udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinię prawną na podstawie o akta sprawy lub przedstawiony zbiór dokumentów. sporządzamy wszelkie pisma procesowe w tym np. wnioski dowodowe, wnioski o dobrowolne poddanie się karze, subsydiarny akt oskarżenia, odpowiedź na przedłużenie środków zapobiegawczych, zażalenie, apelację, i inne. w postępowaniu wykonawczym, związanym m.in. z odroczeniem lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary, w postępowaniach dyscyplinarnych, dotyczących np.: odpowiedzialności zawodowej lekarz i innych; w sprawach z oskarżenia prywatnego sporządzamy subsydiarny akt oskarżenia; przygotowujemy wnioski o ułaskawienie, wnioski o rozłożenie grzywny na raty ; Postępowanie karne wykonawcze m.in.: sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności; sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności; sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie; sporządzenie wniosku o zatarcie skazania; sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny; sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności; sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności; sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie; sporządzenie wniosku o zatarcie skazania; sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny; sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 • PRAWO PROCESOWE KPA KPK KPC PPSA | Law OfficePrawo

  KONTAKT Prawo Postępowania Administracyjnego Świadczymy usługę w postaci sporządzania pism w postępowaniu, wypełnianie wniosków, jak i również reprezentacja strony przed tym organem, w zależności od etapu postępowania. - Takich jak: -wypełnianie wniosków w systemach; -pomoc w uzyskaniu zaświadczeń; -sporządzanie pism w sprawie; -kompletowanie niezbędnych dokumentów; -prowadzenie spraw w spawach cudzoziemców; -zezwolenia na prace A i inne; -oświadczenie o powierzeniu cudzoziemcowi pracy; -powiadomienie o powierzeniu cudzoziemcowi pracy; -ponaglenia; -zażalenia; -odwołania od odmownej decyzji w prawach o czasowy pobyt i innych podstaw pobytowych, jak również, w spawach o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu. -zapoznanie się z aktami sprawy; ​ ​ - Skontaktuj się z nami Prawo Procesowe KPK,KPC,PPSA Świadczymy usługę w postaci sporządzania wniosków pism procesowych, w zależności od etapu postępowania. Takich jak: -wniosków w sprawach cywilnych; -pozew, odpowiedź na pozew; -pism przewodnich; -zażaleń; -pism dowodowych: -apelacje oraz odpowiedzi na apelacje. -wniosków o uzasadnienie. Skontaktuj się z nami

 • Wnioski do pobrania  | Law OfficePrawo

  Dodatkowe zasoby dla zainteresowanych wnioski do pobrania Pobierz teraz Postępowania w sprawie legalizacji pobyty wniosek załącznik i ankieta -WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY -WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ -WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WIZY KRAJOWEJ -WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY -Załącznik nr 1 -pełnomocnictwo ogólne -pełnomocnictwo zezwolenie -pełnomocnictwo -oświadczenie -Wniosek_o_uznanie_za_obywatela_polskiego.pdf Wniosek_o_potwierdzenie_posiadania_lub_utraty_obywatelstwa_polskiego.pdf POBIERZ pełnomocnictwo pobierz upoważnienie POBIERZ pełnomocnictwo POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ Zezwolenie na pracę typ A, oświadczenie o niekaralności pracodawcy -Oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zat. i inst. rynku pracy -WNIOSEK o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej „wykazem”, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu -WNIOSEK ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UE -Wzór pełnomocnictwa w sprawie zezwoleń na pobyt1.pdf Oswiadczenie_pod_rygorem_odpowiedzialnoscikarnej.pdf Formularz_wniosku_o_wpisanie_zaproszenia_doewidencji_zaproszeń_(od_24022021_r).docx -wniosek_repatriant.pdf -wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Wniosek_o_wyrazenie_zgody_na_zrzeczenie_sie_obywatelstwa_polskiego.pdf POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ POBIERZ W wiadomościach

 • O KANCELARI | Law OfficePrawo

  O kancelarii Doświadczony prawnik Kancelaria Hanna Malanchyn od 2018 roku świadczy usługi prawne w miejscowości Warszawa, gdzie znana jest ze swojej skuteczności. Jesteśmy konsekwentni, cierpliwi i profesjonalni. Klientów traktujemy priorytetowo, towarzysząc im na każdym etapie współpracy. Kancelaria Hanna Malanchyn zrobi wszystko, aby spełnić Państwa oczekiwania. Nasza kancelaria to nowoczesna firma przygotowana na wyzwania zamieniającego się świata — czekamy na Państwa telefon. Profesjonalizm to jest to co możemy ci zaoferować, w zamian za twoje zaufanie "Ignorantia iuris nocet"-nieznajomość prawa szkodzi Podejście indywidualne do każdego klienta Świadczymy kompleksową obsługę prawną, podmiotom gospodarczym, jak i również, osobom fizycznym. Na każdym etapie sprawy zapewniamy bezpośredni kontakt z klientem telefoniczny Viber/Whatsapp/Telegram lub mailowy z podjętych czynności przez prawnika i stanie sprawy, mając na uwadze przede wszystkim dobro Klienta. Obsługa prawna dla obywateli Polski i cudzoziemców nakierowana jest na unikanie zbędnych kosztów postępowania oraz dążenie do sprawnego i efektywnego rozwiązania powstałego problemu prawnego w jak najszybszym czasie. Doradztwo prawne i usługi prawne świadczymy w trzech językach: - język Polski, -język Ukraiński -języku Rosyjskim Osoby komunikujące się w ww. językach mogą uzyskać usługę bez bariery językowej umożliwiające przekaz informacji w sprawie jaśniejszy i przyjemniejszy, co w znaczny sposób może przyspieszyć załatwienie sprawy. Kancelaria prawna Hanny Malanchun Kancelaria prawna Hanna Malanchun świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Wiedza, doświadczenie, profesjonalizm prawników w kancelarii świadczą obsługę prawną w zakresie wielu dziedzin prawa; Prawo Cywilne, Spadkowe, Nieruchomości Prawo Administracyjne Prawo Rodzinne Prawo Karne, Karno-skarbowe, wykroczeń, prawo karno-wykonawcze. Prawo gospodarcze i umowy Obsługa prawna firm Prawo imigracyjne, cudzoziemców Poszukiwania Archiwalne Prawo medyczne inne Więcej Co nas odróżnia od innych wiedza, profesjonalizm, doświadczenie, konsekwencja -działamy zawsze z najwyższą starannością i w zgodzie z zasadami etyki adwokackiej, dzięki naszej wiedzy możesz liczyć na pełne fachowe wsparcie prawnicze, ciągle się szkolimy i podnosimy swoje kwalifikacje, jesteśmy na bieżąco z przepisami prawa. indywidualne podejście, cierpliwość, priorytetowo- zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, aby spełnić oczekiwania, towarzyszymy na każdym etapie współpracy. rzetelność -nasza praca wymaga rzetelności i skrupulatności to wszystko znajdziesz u nas szybkość i skuteczność, terminowość--niezwłocznie podejmujemy wszelkie możliwe działania w zleconym przez Klienta zakresie i informujemy na bieżąco o stanie sprawy, zawsze wywiązujemy się w terminie z powierzonych zadań. bezpieczeństwo-działamy tylko z litera prawa, przestrzegamy RODO Hanna Malanchy dane firmy Hanna Malanchyn Siedziba ul. Międzynarodowa 64 m 5 03-922 Warszawa NIP 1132708251 Dane do płatności: 40 2490 0005 0000 4530 4073 6161 Alior Bank Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania, gdyż usługi nie są świadczone w siedzibie firmy. W celu uzgodnienie dogodnej lokalizacji miejsca spotkania Centrum Warszawy lub okolicy. Telefon +48 500-475-515 Viber/Whatsapp/Telegram office@lawyer-hannamalanchyn.pl

bottom of page