top of page
Image by ConvertKit

Право иммигрантов и иностранцев.  Я даю  вся юридическая помощь относительно иностранцев и легального трудоустройства на территории Польши. Создание зоопарков и др.

Легализация пребывания и работы иностранцев на территории Республики Польша

Мы предоставляем всю юридическую помощь в отношении иностранцев, эмиграционного законодательства посредством легализации пребывания на территории Республики Польша и помогаем в процедуре легального трудоустройства иностранцев на территории Республики Польша, то есть временного пребывания в связи с работой и другим, долгосрочное пребывание резидента ЕС, постоянное проживание, разрешение на работу типа ABCD, заявление о намерении поручить работу иностранцу, информация от старосты. Юридическая помощь на всех этапах трудоустройства и легализации пребывания и беженского права.
Мы предлагаем юридические консультации и сопровождение дел на следующих языках:
-Польский,
-Русский
-Украинец.
Оказываем комплексную юридическую помощь, начиная от  консультация юриста  и подготовка всех состязательных бумаг и официальных писем, а также юридических заключений путем представительства в административных разбирательствах, разбирательствах в административных судах и судах общей юрисдикции.

Prawnik imigracyjny do spraw cudzoziemców w Polsce. 

Prawo imigracyjne i cudzoziemców: Service

Комплексное обслуживание юридических и физических лиц в сфере трудоустройства иностранцев. Представительство в воеводских управлениях и повятовых бюро по трудоустройству по вопросам получения разрешений на работу и продления разрешений на работу, деклараций о поручении работы, информации из старосты.  Юридическая фирма поможет вам в вопросах, связанных с иммиграционным законодательством и получением польского гражданства, получением карты пребывания и подтверждением гражданства. Представительство иностранцев в Воеводствах по вопросам получения разрешения на временное проживание (вид на жительство). Текущие консультации
o и подробный анализ положения будущих сотрудников. Выполнение информационных обязательств, требуемых вышеупомянутыми офисами,

Услуги, предоставляемые

 • мы предоставляем юридические консультации  сфера действия закона иностранцев,

 • даем достоверную оценку фактов и правового риска по делу

 • готовим все необходимые документы и сдаем в  соответствующие офисы,

 • мы представляем клиента в  административное производство,

 • информируем вас о текущем состоянии дела и о действиях юриста.

oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw:

Zezwolenia na pobyt czasowy
 
 • Praca i pobyt - jeśli chcesz mieszkać i pracować w Polsce
 • Niebieska Karta - jeśli chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Praca sezonowa- jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chcesz przedłużyć swój legalny pobyt
 • Praca pracownika oddelegowanego - jeśli jesteś pracownikiem delegowanym na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego i uzyskał on wcześniej dla Ciebie zezwolenie na pracę lub jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 • Działalność gospodarcza - jeśli chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą, np. jesteś członkiem zarządu i posiadasz akcje lub udziały spółki
 • Pobyt z rodziną - jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce lub jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny;
 • Pobyt członka rodziny obywatela RP - jeśli jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski.
 • Studia i absolwenci - jeśli chcesz w Polsce przebywać i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy
 • Badacze i naukowcy - jeśli jesteś naukowcem prowadzącym badania w jednostce naukowej na terytorium RP lub po ich zakończeniu poszukujesz pracy
 • Stażyści i wolontariat - jeśli celem twojego pobytu jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub uczestnictwo w wolontariacie europejskim
 • Inne okoliczności- kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce (np. jako duchowny, aby kontynuować edukację, zezwolenia na pobyt krótkoterminowy)
 • Mobilność ICT - procedury przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności krótko- i długoterminowej dotyczą cudzoziemców, których celem jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej.
   

oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw:

Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt
 • Zezwolenie na pobyt stały - jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce
   

oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw w zakresie uzyskania obywatelstwa Polskiego:

Nabycie obywatelstwa polskiego:
 • Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP – dla osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie.
 • Uznanie za obywatela polskiego – dla osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie i spełniają warunki wymienione w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały.
 • Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - dla osób, które chcą potwierdzić posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego.
 • Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – dla osób, które posiadają obywatelstwo polskie i chcą się go zrzec.
 • Uznanie za repatrianta – dla osób, które spełniają warunki określone w art. 16 ustawy o repatriacji.
   

мы предлагаем юридические консультации и ведение дел:

мы занимаемся делами, связанными с легализацией пребывания, долгосрочным пребыванием в ЕС и польским гражданством

Готовим заявки на  разрешения и  мы представляем иностранцев в  разбирательство до  Губернское управление Мазовии, Управление по делам иностранцев, w  вопросы, связанные с  легализация пребывания, получение  разрешения на  временное пребывание, постоянное пребывание, допустимое пребывание, пребывание с  гуманитарные причины,  карты пребывания (легализация пребывания)  и  в вопросах постоянного проживания в Европейском сообществе, а также при подаче заявлений на  получение польского гражданства, вопросы, связанные с получением статуса беженца и убежища.

мы помогаем работодателям, нанимающим иностранцев

Оказываем юридическую помощь работодателям, нанимающим иностранцев в сфере помощи в  получение разрешения на  работа для иностранцев A, B, C, D, E и декларации о том, что граждане России, Украины, Беларуси, Грузии, Молдовы и Армении выполняют работу, а также в рамках легализации пребывания сотрудников из-за пределов Европейского Союза .

​Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski
Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. 
O zezwolenie na pracę typu A lub B dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca, który chce go zatrudnić. 
Dla kogo jest zezwolenie typu A
Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.
Dla kogo jest zezwolenie typu B
Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który:

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców;

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji;

 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę typu C

 • Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski do swojego oddziału, zakładu lub podmiotu powiązanego na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu C.

Zezwolenie na pracę typu D

 • Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski, do firmy, dla której realizujesz usługę? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu D. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku.

Zezwolenie na pracę typu E

 • Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski do pracy w innej firmie, na dłużej niż 30 dni w ciągu 6 kolejnych miesięcy? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu E. 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona. Dotyczy prac innych niż sezonowe. Warunkami wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej są:

 • wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,

 • posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce.

Ukraińskie flagi
 • Мы представляем иностранцев в  административное производство в Управлении Мазовецкого воеводства, отдел по  по делам иностранцев, начальник Управления  Дела иностранцев, органы государственного управления, v.  судебное разбирательство до  провинциальный административный суд и  до  Высший административный суд, a  Также в  разбирательство до  общие суды по  в Польше.

 • Готовим апелляции против  административные решения, обращения в  Начальник офиса  По делам иностранцев и  жалобы на  административные решения  суды.

 • Мы предоставляем юридические консультации и помогаем в подготовке писем, а также курируем судебные процессы в других областях административного, гражданского, уголовного и семейного права, а также в области медицинского права, где стороной судебного разбирательства является (истец, ответчик , участник процесса, обвиняемый или потерпевший).

 • мы решаем вопросы, связанные с польским происхождением,

 • помогаем получить разрешительные документы на покупку недвижимости иностранцами,

 • при необходимости сотрудничаем с присяжным переводчиком,

 • консультируем по вопросам иммиграционного законодательства Польши,

 • предоставляем административные услуги и оформляем все формальности, связанные с квартирой,

 • мы помогаем в вопросах, связанных с польским происхождением, включая поиск в архивах документации, необходимой для подтверждения польского происхождения,

 • Оказываем юридическую помощь в процедуре регистрации фирмы и фирмы в Польше, составлении гражданско-правовых договоров и  хозяйственные контракты с  участие иностранных лиц,

 • занимаемся признанием дипломов общеобразовательных школ и вузов,

 • помогаем внести в польские книги документы о семейном положении, оформленные за границей,

 • составляем апелляции на запрет на въезд на территорию Республики Польша (депортация) и других стран Шенгенской зоны,

 • готовим заявки на  предоставление информации, удаление или исправление данных, содержащихся в  список иностранцев в Шенгенской информационной системе (ШИС),  который  оставаться  территория Республики Польша нежелательна,

 • разрешение на брак,

 • мы представляем интересы иностранцев в офисах, административных органах, а также в судах общей юрисдикции и в воеводском административном суде.   

готовим заявки на выплату пени в рассрочку и др.

bottom of page