top of page
Image by ConvertKit

Prawo imigrantów i cudzoziemców, uchodźcze.
Udzielam wszelkiej pomocy prawnej dotyczące legalizacji cudzoziemców oraz legalnego zatrudnienia na terytorium Polski. Zakładanie spółek z.o.o. i inne.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP i delegacja pracowników terytorium UE

Udzielamy wszelkiej pomocy prawnej dotyczącej cudzoziemców prawa emigracyjnego poprzez legalizację pobytu na terytorium RP oraz pomagam w procedurze legalnego zatrudnienie podmiotom gospodarczym i tymczasowym agencjom pracy cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz w zakresie delegacji pracowników na terytorium UE, tj. czasowy pobyt ze względu na pracę oraz inne, pobyt rezydenta długoterminowego UE, stały pobyt, zezwolenie na pracę typ A,B,C,D,E, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, informację od starosty. Pomóc prawna na wszystkich etapach zatrudnienia oraz legalizacji pobytu, oraz prawo uchodźcze.
Oferujemy doradztwo prawne oraz nadzorowanie spraw w języku:
-polskim,
-rosyjskim
-ukraińskim.
Świadczymy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych i sporządzania wszelkich wniosków/formularzy urzędowych i pism procesowych oraz opinii prawnych, przez reprezentację w postępowaniach administracyjnych na każdym etapie sprawy, jak i również instancji odwoławczej, postępowaniach przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.

Prawnik imigracyjny do spraw cudzoziemców w Polsce. 

Prawo imigracyjne i cudzoziemców: Service

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
Reprezentacja przed Urzędami Wojewódzkimi, oraz Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz przedłużeń zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu pracy, informacji starosty, delegacja cudzoziemców terytorium UE (Zaświadczenie A1).
Kancelaria pomoże Państwu w sprawach związanych z prawem imigracyjnym i nabyciem obywatelstwa polskiego, uzyskaniem karty pobytu oraz potwierdzeniem posiadania obywatelstwa.
Reprezentacja cudzoziemców przed Urzędami Wojewódzkimi w zakresie uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy (kart pobytu).
Bieżące doradztwo oraz szczegółowa analiza sytuacji przyszłych pracowników. Dopełnianie obowiązków informacyjnych wymaganych przez wyżej wymienione urzędy.

Nasze usługi:

 • udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cudzoziemców oraz legalnego zatrudniania cudzoziemców;
 • przedstawiamy rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy;
 • przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty i składamy je w odpowiednich urzędach (oprócz tych, które musi podpisać pracodawca lub wydać księgowa);
 • reprezentujemy klienta w postępowaniach administracyjnych przed Urzędami;
 • informujemy o aktualnym stanie sprawy oraz o czynnościach dokonanych przez prawnika.

oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw:

Zezwolenia na pobyt czasowy
 
 • Praca i pobyt - jeśli chcesz mieszkać i pracować w Polsce
 • Niebieska Karta - jeśli chcesz mieszkać w Polsce i pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Praca sezonowa- jeśli przebywasz w Polsce w związku z wykonywaniem pracy sezonowej i chcesz przedłużyć swój legalny pobyt
 • Praca pracownika oddelegowanego - jeśli jesteś pracownikiem delegowanym na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego i uzyskał on wcześniej dla Ciebie zezwolenie na pracę lub jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 • Działalność gospodarcza - jeśli chcesz przebywać w Polsce i prowadzisz tutaj działalność gospodarczą, np. jesteś członkiem zarządu i posiadasz akcje lub udziały spółki
 • Pobyt z rodziną - jeśli jesteś członkiem rodziny cudzoziemca i chcesz zalegalizować swój pobyt w Polsce lub jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz zalegalizować pobyt członków swojej rodziny;
 • Pobyt członka rodziny obywatela RP - jeśli jesteś małżonkiem dzieckiem małżonka obywatela RP, albo innym członkiem rodziny obywatela Polski.
 • Studia i absolwenci - jeśli chcesz w Polsce przebywać i studiować na wyższych studiach stacjonarnych lub jesteś absolwentem polskiej uczelni, poszukującym pracy
 • Badacze i naukowcy - jeśli jesteś naukowcem prowadzącym badania w jednostce naukowej na terytorium RP lub po ich zakończeniu poszukujesz pracy
 • Stażyści i wolontariat - jeśli celem twojego pobytu jest odbycie stażu w zatwierdzonej jednostce lub uczestnictwo w wolontariacie europejskim
 • Inne okoliczności- kiedy zachodzą inne okoliczności, uzasadniające twój pobyt w Polsce (np. jako duchowny, aby kontynuować edukację, zezwolenia na pobyt krótkoterminowy)
 • Mobilność ICT - procedury przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz mobilności krótko- i długoterminowej dotyczą cudzoziemców, których celem jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej.
   

oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw:

Zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - jeśli przebywasz w Polsce ponad 5 lat i chciałbyś uzyskać bezterminowe zezwolenie na pobyt
 • Zezwolenie na pobyt stały - jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt stały (np. małżonkowie obywateli RP po 3 latach małżeństwa, ofiary handlu ludźmi) Też: dla osób o polskim pochodzeniu lub posiadających Kartę Polaka i zamierzających zamieszkać w Polsce
   

oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw w zakresie uzyskania obywatelstwa Polskiego:

Nabycie obywatelstwa polskiego:
 • Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP – dla osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie.
 • Uznanie za obywatela polskiego – dla osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie i spełniają warunki wymienione w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały.
 • Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - dla osób, które chcą potwierdzić posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego.
 • Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego – dla osób, które posiadają obywatelstwo polskie i chcą się go zrzec.
 • Uznanie za repatrianta – dla osób, które spełniają warunki określone w art. 16 ustawy o repatriacji.
   

oferujemy doradztwo prawne oraz prowadzenie spraw:

Prowadzimy sprawy związane z legalizacją pobytu, rezydenturą długoterminowego UE, obywatelstwem Polskiego

Sporządzamy wnioski do zezwoleń i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu przed Wojewódzkim Urzędem Mazowieckim Wydziałem Spraw Cudzoziemców, w sprawach związanych z legalizacją pobytu, uzyskaniem:

 • zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz w sprawach pobytu rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej, a także wnioski o uzyskanie obywatelstwa polskiego, spraw związanych z uzyskaniem statusu uchodźcy i azylu.

pomagamy pracodawcom, którzy zatrudniają cudzoziemców:

 • Świadczymy pomoc prawną na rzecz pracodawców zatrudniających cudzoziemców w zakresie pomocy w uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców A, B, C, D, E,  

 • oświadczeń o powiedzeniu wykonywania pracy obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Armenii,

 • legalizacji pobytu pracowników spoza Unii Europejskiej.

​Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski
Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. 
O zezwolenie na pracę typu A lub B dla cudzoziemca zawsze występuje pracodawca, który chce go zatrudnić. 
Dla kogo jest zezwolenie typu A
Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.
Dla kogo jest zezwolenie typu B
Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który:

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców;

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji;

 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę typu C

 • Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski do swojego oddziału, zakładu lub podmiotu powiązanego na dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu C.

Zezwolenie na pracę typu D

 • Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski, do firmy, dla której realizujesz usługę? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu D. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku.

Zezwolenie na pracę typu E

 • Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski do pracy w innej firmie, na dłużej niż 30 dni w ciągu 6 kolejnych miesięcy? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu E. 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona. Dotyczy prac innych niż sezonowe. Warunkami wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej są:

 • wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,

 • posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce.

Ukraińskie flagi
 • Reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, wydziałem do spraw cudzoziemców, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski.

 • Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych, odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz skargi na decyzje administracyjne do sądów.

 • Udzielamy porad prawnych oraz pomagamy w sporządzaniu pism, nadzorujemy także postępowania z innych dziedzin prawa administracyjnego, cywilnego, karnego oraz rodzinnego, jak również z dziedziny prawa medycznego, gdzie stroną postępowania jest (wnioskodawca, uczestnik, powodową, pozwaną, uczestnikiem postępowania, podejrzanym, oskarżonym lub poszkodowanym).

 • obsługujemy sprawy związane z pochodzeniem polskim,
 • pomagamy uzyskać zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemców,
 • współpracujemy z tłumaczem przysięgłym, jeżeli występuje taka potrzeba,
 • udzielamy porad odnośnie do przepisów polskiego prawa imigracyjnego,
 • świadczymy usługi administracji i załatwiania wszelkich formalności, związanych z mieszkaniem,
 • pomagamy w sprawach związanych z polskim pochodzeniem, w tym w poszukiwaniu w archiwach dokumentacji niezbędnej dla wykazania polskiego pochodzenia,
 • udzielamy pomocy prawnej w procedurze rejestracji spółek i firmy na terenie Polski, konstruowaniu umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych z udziałem podmiotów zagranicznych,
 • zajmujemy się nostryfikacją dyplomów szkół średnich, szkół wyższych, pomagamy w dokonaniu wpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych zagranicą w polskich księgach, Sporządzamy odwołania od zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (deportacji) i innych państw obszaru Schengen,
 • sporządzamy wnioski o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w wykazie cudzoziemców Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), których pobyt na terytorium RP jest niepożądany,
 • pozwolenie o zawarcie ślubu, reprezentujemy interesy cudzoziemców przez urzędami, organami administracji, jak i również sądach powszechnych i wojewódzkim sądzie administracyjnym.
 • sporządzamy wnioski o rozłożenie kary grzywny na raty itp.
bottom of page