top of page
Podpisanie kontraktu papieru

Prawo Gospodarcze KSH 

Doświadczenie. Wiedza. Profesjonalizm. Wyniki.

Świadczymy usługi:

Nasza Kancelaria zajmuje się obsługą przedsiębiorców, zakładając spółki, oddziały, przedstawicielstwa, fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia. Uczestniczymy w procesach łączenia, podziału i przekształcania spółek, jak również ich likwidacji. Sporządzany analizy prawne.

  • czynności związane z zakładaniem i rejestracją spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym

  • czynności związane z likwidacją podmiotów gospodarczych, w tym składanie wniosków o wykreślanie ich z Krajowego Rejestru Sądowego

  • reprezentacja klientów przed Krajowym Rejestrem Sądowym

  • reprezentacja osób prawnych przed sądami gospodarczymi.

  • zakładania działalności gospodarczej, przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę handlową,

  • zakładania spółki cywilnej lub spółki handlowej, procesu przekształcania, likwidacji spółek (w tym pełne zastępstwo przed sądami rejestrowymi – KRS),

  • obsługi organów podmiotów gospodarczych ,

  • przygotowywania umów handlowych i kontraktów,

  • opiniowania umów handlowych i kontraktów.

  • obsługa prawa przedsiębiorców w zakresie przygotowywania wzorów umów, zastępstwo procesowe stron w sprawach z zakresu niedozwolonych postanowień umownych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponadto, posiadając doświadczenie procesowe we wszystkich sprawach natury gospodarczej udzielamy wsparcia w toku postępowania sądowego. 

umowy

W myśl artykułu 3531 Kodeksu cywilnego
Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Jak stanowi artykuł 355 Kodeksu cywilnego
§ 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).
§ 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.
Natomiast zgodnie z artykułem 471 Kodeksu cywilnego
Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Jak stanowi artykuł 474 Kodeksu cywilnego
Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.
Źródło: Dziennik ustaw

bottom of page