top of page

Jak wyrobić karte pobytu w Polsce? Co należy zrobić, aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy?

Zaktualizowano: 18 wrz 2023

Wnioskodawca/cudzoziemiec ubiegająca się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub inną podstawę prawną, zawsze przesyłamy wniosek wraz z kompletem dokumentów pobytowych osobiście do właściwego urzędu wojewódzkiego nie później niż w ostatnim dniu pobytu w Polsce. Jeżeli wniosek nie zostanie przesłany osobiście, należy go przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru.

W takim przypadku za datę złożenia żądania uważa się datę nadania korespondencji. 

Pamiętaj! Jeśli wyślesz wniosek pocztą, wojewoda wezwie cię do urzędu, żeby pobrać odciski linii papilarnych.

Sprawdź, czy urząd, do którego składasz wniosek, rejestruje wizyty online. Jeśli tak to w takim przypadku zarezerwuj wizytę online.


Jeżeli cudzoziemiec/wnioskodawca składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w trakcie legalnego pobytu, a wniosek nie zawiera błędów formalnych lub błędy formalne zostały uzupełnione w terminie, do którego został wezwany, wojewoda umieszcza stempel w dokumencie podróży cudzoziemca.

Pamiętać! Pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy stanie się prawomocna.

Dodanie stempla do dokumentu podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw strefy Schengen.


Komplet dokumentów:

 • 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełnionego zgodnie z pouczeniem: wniosek (wypełnia cudzoziemiec wnioskodawca)

 • Załącznik nr 1 (wypełnia pracodawca)

 • 4 aktualne kolorowe fotografie cudzoziemca, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry, przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice; linia oczu cudzoziemca musi być równoległa do górnej krawędzi fotografii

 • ważny dokument podróży cudzoziemca (kserokopia wszystkich zapisanych stron, oryginał do wglądu)

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od wniosku i za kartę pobytu w kwocie:

 • 440 zł – za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 • 340 zł – za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z.o.o. albo spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada

 • 100 zł – za wydanie karty pobytu

 • w przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków, (na przykład dyplom ukończenia stacjonarnych studiów na polskiej uczelni)

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub oświadczenie cudzoziemca o niezaleganiu w podatkach w przypadku wykonywania pracy w ramach umowy o dzieło

 • dokument potwierdzający posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski (np. wydruki z ZUS - ZUS RCA za ostatnie 3 miesiące wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu)

 • informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi – tylko wtedy, gdy jest wymagana.

 • Inne załączniki zależne od podstawy udzielenia pobytu.


Jeśli nie jesteś pewien aktualnych przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy oraz innych przepisów w Polsce, masz wiele obowiązków lub nie lubisz tracić czasu w kolejkach, nie będziesz chciał ich często odwiedzać. Ta oferta jest dla Ciebie, ponieważ profesjonalnie zajmuje się skomplikowanymi sprawami urzędowymi. Prawnik nie ocenia klienta. Naszym zadaniem jest pomóc każdemu klientowi, i znalezienie najlepszego możliwych rozwiązań jego sytuacji prawnej przy jak najniższych kosztach obsługi prawnej.


6 wyświetleń
bottom of page