top of page

Zawarcie związku małżeńskiego w Polsce przez cudzoziemca. Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia.

Zaktualizowano: 10 lis 2023

Ślub obywatela polskiego z cudzoziemcem w Polsce wiąże się ze spełnieniem kilku dodatkowych warunków.

Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego powinny zgłosić się do USC na minimum miesiąc przed planowaną datą ślubu (wymóg ustawowy, który w uzasadnionych przypadkach można zmienić, po złożeniu wniosku o skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego) z wymaganymi dokumentami w celu podpisania zapewnienia o barku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (zapewnienie jest ważne 6 miesięcy od daty złożenia).

 

Na wizytę w USC należy zabrać:

  • dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) – do okazania,

  • dowód opłaty skarbowej,

  • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa – jeśli jest potrzebne,

  • zezwolenie sądu wraz z pełnomocnictwem - jeśli jest taka potrzeba i sąd zezwoli na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

  • jeśli obywatel polski nie ma polskich aktów stanu cywilnego powinien przygotować:

  • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,

  • jeśli był wcześniej w związku małżeńskim, zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

Dodatkowo, jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

  • musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub).

Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu – wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji należy mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie.

Ponadto, jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła odpis aktu urodzenia, a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:

  • odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa)

lub

  • odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

 

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

 

Przed wizytą w USC warto skontaktować się z kierownikiem urzędu i upewnić się, czy wystarczą wymienione dokumenty, czy trzeba będzie wziąć coś jeszcze. 

 

Jeżeli przynajmniej jedno z narzeczonych nie mówi po polsku i nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na wizytę należy przyjść z tłumaczem.  

 

Podczas tej wizyty zostanie ustalony termin i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Za dodatkową opłatą, ślub można wziąć poza urzędem, np. w plenerze. Jeśli ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia (na przykład: w szpitalu) albo z powodu pozbawienia wolności (na przykład: w więzieniu) – nie jest pobierana opłata dodatkowa.

 

W trakcie ślubu kierownik USC musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą dokumenty tożsamości narzeczonych i świadków (dowody osobiste lub paszporty).

 

Jeżeli chociaż jedno z narzeczonych lub jeden ze świadków nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku, należy zapewnić tłumacza lub biegłego na ślubie – to obowiązek leżący po stronie narzeczonych, nie USC.

 

Po ślubie kierownik USC sporządzi akt małżeństwa i wyda bezpłatnie jeden skrócony odpis.
3 wyświetlenia
bottom of page