top of page

Dodatkowe zasoby dla zainteresowanych
wnioski do pobrania 

Pobierz teraz

Postępowania w sprawie legalizacji pobyty wniosek  załącznik i ankieta 

-WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY
-WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ 
-WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WIZY KRAJOWEJ
-WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY
-Załącznik nr 1

-pełnomocnictwo ogólne 

-pełnomocnictwo zezwolenie
-pełnomocnictwo

-oświadczenie
-Wniosek_o_uznanie_za_obywatela_polskiego.pdf

Wniosek_o_potwierdzenie_posiadania_lub_utraty_obywatelstwa_polskiego.pdf

Zezwolenie na pracę typ A, oświadczenie o niekaralności pracodawcy 

-Oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zat. i inst. rynku pracy
-WNIOSEK o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej „wykazem”, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu 
-WNIOSEK ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UE
-Wzór pełnomocnictwa w sprawie zezwoleń na pobyt1.pdf
Oswiadczenie_pod_rygorem_odpowiedzialnoscikarnej.pdf
Formularz_wniosku_o_wpisanie_zaproszenia_doewidencji_zaproszeń_(od_24022021_r).docx

-wniosek_repatriant.pdf
-wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego

Wniosek_o_wyrazenie_zgody_na_zrzeczenie_sie_obywatelstwa_polskiego.pdf

W wiadomościach

Business Meeting
Justice
Law
bottom of page