top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

​Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informuję iż:

I. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Hanna Malanchyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Law Office Hanna Malanchyn, ul. Chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa, NIP: 1132708251, REGON: 380983488, adres e-mail: office@lawyer-hannamalanchyn.pl
II. Kontakt z Administratorem.
Możliwe formy kontaktu z Administratorem to:
1) kontakt telefoniczny: +48 730775773
2) kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: office@lawyer-hannamalanchyn.pl
3) kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie KONTAKT
4) kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa
III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:
– imię/ imiona i nazwisko,
– oznaczenie firmy;
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– adres do korespondencji,
– dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami prawnymi,
– dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (np. strony przeciwnej, sądu, komornika i innych).
IV. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania.
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.) w celu:
a. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c. wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
V. Odbiorcy danych osobowych.
1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
– podmiotom zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową;
– podmiotów zajmujących się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych;
– sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom administracyjnym;
– podmiotom współpracującym z Administratorem na potrzeby realizacji usług pomocy prawnej lub celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
-Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
VII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.
Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej.
Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.


 

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza, telefonicznie lub za pośrednictwem
e-
maila, whatsapp/viber

Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania, gdyż usługi ze względu na ogłoszenie epidemii Covid-19, nie są świadczone w siedzibie firmy do odwołania. W celu uzgodnienia dogodnej lokalizacji miejsca spotkania w Centrum Warszawy lub okolicy.
Viber/Whatsapp/Telegram
+48 500-475-515

Law Office  Hanna Malanchyn 
ul. chmielna 2 lok 31 00-020 Warszawa

+48 500 475 515

Alior Bank rachunek
nr:40249000050000453040736161

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Law Office HANNA MALANCHYN w celu udzielenia mi pomocy prawnej¹ z którymi zapoznałem/am się w rubryce umieszczonej poniżej formularza kontaktowego?

Dziękujemy za przesłanie!

San Francisco-Oakland Bay Bridge
Kontakt: Kontakt

1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych jest firma Law Office Hanna Malanchyn prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2 lok 31 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 113-270-82-51 oraz REGON 380983488.
2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu przekazania informacji handlowej będącej przedmiotem zapytania. Podanie danych jest dobrowolne.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 3 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: office@lawyer-hannamalanchyn.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Law Office HANNA MALANCHYN w celu udzielenia mi pomocy prawnej¹Informację otrzymałam/otrzymałem* ¹jest obligatoryjnym podpunktem zawierające oświadczenie o zapoznaniu się z ww. informacją w formularzu kontaktowym, oraz przy formularzu dotyczącym wyceny usługi prawnej. 

bottom of page